ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး (Drill)ေဖာက္စက္


Pioneer ကုမၸဏီမွတင္သြင္းေသာ ေဖာက္စက္(drill)ကို လူၾကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္အေဆာက္ အအံုမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္္း အသံုုုးျပဳေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးစက္ကိရိိိိယာ တစ္မ်ိ္ဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။သံုးစြဲရလြယ္ကူ သည့္အျပင္ ခိုင္ခံ့ေသာကိုယ္ထည္ လွပေသာဒီဇိုင္းရွိေသာ drill ေဖာက္စက္ကို လူၾကီးမင္း တို ့စိတ္တိုင္းက် အသံုးျပဳနိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္ drill ေဖာက္စက္ကိုအသံုးျပဳလိုပါက Pioneer(Machinery & Power Tools) ကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိ္ုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2klrykI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s