စိန္ရတနာ ကြန္ကရစ္အုတ္ – Concrete Brick in Myanmar


စိန္ရတနာကြန္ကရစ္စက္ရံုမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားသည္ သဲႏံုးကင္းစင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ေရခ်ိဳ၊ သဲဝါၾကမ္းတို ့ကို စမ္းသပ္စမ္းေဆးထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ စံခ်ိန္မွီ အရည္အေသြးေကာင္း ဘိလပ္ေျမတို ့ကို အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာစံညႊန္းကိုက္
(Standard Ratio) အခ်ိဳးအစားအတိုင္းေခတ္မီ (JS 150) Mixer ျဖင့္သမမွ်တေအာင္ ေရာစပ္ထားပါသည္။ ဖိအားျမင့္ခံ အရည္အေသြးျပည့္ စံခ်ိန္မွီအုတ္ရရွိရန္ QT 8-15 (Hydraulic Type) Automatic Block Making Machine ျဖင့္ ဖိျခင္း၊ တုန္ခါျခင္း ျပဳလုပ္၍ ဂ်ာမနီနည္းပညာ Control Panel ျဖင့္ Standard Strength ရရွိေအာင္ စိန္ရတနာကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ အုတ္အရြယ္အစားမွာ 9” x 4” x 3” (230mm x 100mm x 75mm) ဆိုဒ္ရွိပါသည္။ သတ္မွတ္ရက္စြဲအလိုက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စိန္ရတနာ ကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားကို အေရအတြက္ မွန္ကန္ တိက်စြာရရွိႏိုင္ပါသည္။ လူႀကီးမင္း ဝယ္ယူေသာ ပမာဏကိုလုပ္ငန္းခြင္သို ့အခ်ိန္မွီ ေရာက္ရွိေအာင္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားက သက္သာေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အထူးဝန္ေဆာင္ေပးပါသည္။
http://bit.ly/2lZ77fr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s