မုန္႕ဖုတ္စက္ (ဂတ္စ္)


ေပါင္မုန္႕ ၊ ကိတ္မုန္႕ ၊ ကြတ္ကီး ၊ ေရႊၾကည္ ၊ ငါးေျခာက္ ၊ ျမန္မာမုန္႔မ်ိဳးစံု စသည္မ်ားမုန္႔ဖုတ္ရာတြင္ အသံုးျပဴႏိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2nJE3JH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s