သန္ ့ရွင္း သပ္ရပ္ လွပၿပီး ၾကာရွည္ အသံုးခံသည့္ ေရခ်ိဳးကန္ ( Bathtubs )


Homeplus Trading ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ အေဆာက္အဦး မ်ားတြင္ ေရခ်ိဳးကန္ မ်ား ကို လူႀကီးမင္းတို ့စိတ္ႀကိဳက္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။၄င္ းေရခ်ိဳးကန္ ( Bathtubs ) မ်ားသည္ ေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းဆန္သည့္အျပင္ ေသသပ္လွပေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ျခံဝင္း မ်ားတြင္ ထားရွိ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ဒါ့ျပင္ အရည္ေသြးေကာင္း မြန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ၾကာရွည္အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူ ႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ေရခ်ိဳးကန္ ( Bathtubs )ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳ ေဆာက္လုပ္လိုပါက Homeplus Trading ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2npeBGE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s