ပတ္လည္ သီးႏွံအေျခာက္ခံသည့္စက္ (Circulating Grain Dryer) F500


၁။ အပူခ်ိန္ နည္းနည္းျဖင့္အေျခာက္ခံသည့္ ဒီဇိုင္းျဖစ္ၿပီးလ်င္ျမန္စြာအေျခာက္ခံႏိုင္သည္။
၂။ ညီညာႏွံ႔စပ္စြာအေျခာက္ခံၿပီး၊ အရည္အေသြးျမင့္ စပါးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေပးသည္။
၃။ လုပ္ငန္းသုံးသီးႏွံ အေျခာက္ခံစက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားကာသင့္အတြက္အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြ အမ်ားဆုံးရရွိေစသည္။
၄။ သီးႏွံအမ်ားအျပားအေျခာက္ခံသည့္ေနရာမ်ား၊ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေ႐ြးခ်ယ္မႈ။
၅။ ေလာင္စာမသုံးစြဲသည့္အတြက္အေျခာက္ခံမႈ ကုန္က်စရိတ္ကိုသိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။
http://bit.ly/2pLRCXm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s