လက္ေကာက္၀တ္ပတ္ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ (Automatic Blood Pressure Monitor)


ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာရာတြင္လက္ေကာက္၀တ္အေနအထားပံုစံမွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းတာေနစဥ္ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း အခ်က္ျပသေကၤတပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ တိက်မွန္ကန္ေသာတိုင္းတာခ်က္အေျဖကိုရရွိႏိုင္သည္။ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာေနစဥ္ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ရလဒ္အေျဖ၌ဤသေကၤတေပၚလာပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာရန္ လိုအပ္ပါသည္။၁။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာေနစဥ္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအေျဖမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္းမႈမမွန္ႏွလံုးခုန္သံျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ေသြးေပါင္ခ်ိန္ရလဒ္အေျဖတြင္ မူမမွန္ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအခ်က္ျပသေကၤတေပၚလာပါမည္။
၂။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျပအေျဖမွာမ်ားေနေသာ္လည္း မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံမရွိပါက မူမမွန္ႏွလံုးသံအခ်က္ျပသေကၤတကိုမျပေပးပါ။
၃။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာၿပီးေနာက္ရလဒ္အေျဖတြင္မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံအခ်က္ျပသေကၤတေပၚေနပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံတိုင္းတာရပါမည္။ သင့္ေသြးေပါင္ခ်ိန္အေျဖတြင္ မူမမွန္ႏွလံုးခုန္သံအခ်က္ျပသေကၤတ မၾကာခဏေပၚေနပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။
http://bit.ly/2rbirYy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s