ေဆးေမႊစက္


ေဆးေမႊစက္ကန္ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္အသံုးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ Golden Hamsa တြင္ေစ်းနွဳန္းခ်ိဳသာစြာ ဝယ္ရရွိနိုင္ပါသည္။ ေမာ္တာအေနွးပတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆးေမႊဖို႔အတြက္ အလြန္အသံုးဝင္ပါသည္။ Golden Hamsa စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းသုံးစက္ပစၥည္း ထုပ္ပိုးမႈသုံးစက္ပစၥည္းႏွင့္အေထြေထြသုံးစက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး။ ဖုန္း 09797580183,0264508 သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
http://bit.ly/2rjojiG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s